Hoppa till innehåll

Köpeavtal mc-aktiviteter

Deltagare ansvarar för att läsa igenom köpeavtalet innan anmälan till aktivitet. 

Köpeavtalet är gällande från erlagd betalning för respektive aktivitet.

Köpeavtal Dalexs MC aktiviteter 

Version: 1.7 2023.10.13

Anmälan till Dalexs MC aktiviteter 

1.1 Se separat information för respektive aktivitet för anmälan, betalning och förutsättningar för aktivitet. 

Villkor för deltagande 

2.1 Deltagaren skall inneha gällande körkort för den mc-modell som framförs samt följa gällande lagar och förordningar.

2.2 Deltagaren skall inneha försäkring som täcker mc, förare och tredje part samt att MC ska vara laglig att framföra. Öppna avgassystem är inte tillåtet.

2.3 Deltagaren skall använda lämplig skyddsutrustning utöver det lagstadgade. Dvs ce-märkta skyddskläder, cross/offroadstövlar, ryggskydd, knäskydd. 

2.4 Deltagaren ansvarar för att ta del av informationen för resp aktivitet gällande krav på MC, utrustning, erfarenhetsnivå och riskbedömning.

2.5 Deltagaren skall uppfylla kraven som kan ställas för aktuell aktivitet samt de generella kraven på uppförande vid deltagande. Deltagare som inte uppfyller kraven har turledaren rätt att avbryta deltagandet för, utan att återbetalning av avgiften sker. Tex om deltagaren anmält sig till en aktivitet som överstiger deltagarens körnivå(se separat förklaring av nivåer för mc-aktiviteter) eller om deltagarnas utrustning inte uppfyller ställda förutsättningar för deltagande(tex däck eller skyddsutrustning).

2.6 Deltagaren ansvarar för att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande mc av säkerhetsskäl och för att undvika stenskott som kan skada person och utrustning. För uppkomna skador pga stenskott från framförvarande mc ansvarar den som åker bakom och ej Dalexs eller föraren av mc ́n framför. 

Köpeavtal & Betalning 

3.1 Avtalet är bindande när deltagare betalat avgiften för aktiviteten. Se information för respektive aktivitet gällande om anmälningsavgift tillämpas. 

3.2 Dalexs skall ha mottagit komplett betalningen enligt information som framgår av respektive aktivitet. 

3.3 Då anmälningsavgift tillämpas är detta för att bekräfta deltagandes plats på aktiviteten. Plats för deltagande erhålls först när anmälningsavgiften är mottagen av Dalexs.

3.4 I händelse av att fler deltagare betalar anmälningsavgift eller deltagaravgift än vad det finns tillgängliga platser på aktiviteten tillämpas turordningsprincipen och Dalexs återbetalar anmälningsavgiften utan dröjsmål till personer som inte fick en plats. Personer som betalt men ej fått en plats placeras i kölista i den ordningsföljden som Dalexs ursprungligen mottog betalningen.

3.5 Vid fulltecknade aktiviteter tillämpas en kölista efter ordningen som Dalexs mottog anmälan. Se information för respektive aktivitet gällande anmälan till kölista.  

3.6 Då kölista tillämpas och lediga platser ställs till förfogande kontaktar Dalexs person i turordning på listan. I brist på svar från person på kölistan går frågan vidare till nästkommande person på listan. För att bekräfta sitt deltagande efter att ha fått en plats skall anmälningningsaviften eller deltagaravgift betalas. 

3.7 Vid ej komplett erlagd betalning på datum nämnt för respektive aktivitet ställs deltagarens plats till förfogande för övriga.  

Avbokning & återbetalning 

4.1 Vid avbokning återbetalas ej erlagd anmälningsavgift då detta tillämpas.

4.2 Vid avbokning fram till 21 dagar innan aktiviteten återbetalas erlagda avgifter utöver eventuell anmälningsavgift. 

4.3 Vid avbokning med mindre än 21 dagar till aktiviteten sker 50% återbetalning av totalpriset efter uppvisande av läkarintyg.

4.4 Deltagaren får överlåta betald resa till annan person som uppfyller kraven för aktiviteten efter att Dalexs skall meddelats om överlåtelsen. 

4.5 Deltagaren har rätt till avbeställning av aktivitet och rätt till komplett återbetalning vid följande omständigheter:

  • Nära anhörigs dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall.
  • Extraordinär händelse utanför den anmäldes kontroll som förhindrar deltagande.
  • Den anmälde skall meddela Dalexs utan dröjsmål vid förhinder att delta. 
  • Orsak till förhinder skall styrkas genom uppvisande av dokumentation. 

Vid förhinder under aktivitet, avbruten eller justerad aktivitet 

5.1 Vid för få anmälda deltagare, sjukdom eller händelser Dalexs ej kan råda över har Dalexs rätt att ställa in aktiviteten. Vid inställd aktivitet återbetalas erlagda betalningar utan dröjsmål. 

5.2 Om Dalexs ej kan fullfölja aktiviteten pga händelser, sjukdom eller annat förhinder kan aktiviteten komma att justeras eller avbrytas i förtid. Dalexs återbetalar hela eller delar av erlagd betalning baserat på när aktiviteten avbryts. 

5.3 Deltagaren ansvarar själv för att medta den utrustning som kan krävas för reparation och underhåll av sin mc och utrustning. Om deltagande ej kan fullfölja aktiviteten ansvarar deltagaren själv för ev bärgning och hemtransport. Återbetalning sker ej vid av deltagaren avbruten aktivitet.

Dalexs kommer i den mån det är möjligt att assistera med kunskap, reservdelar och support men lämnar inga garantier. Ev ökade kostnader för reservdelar, bärgning eller annat täckas av deltagaren.

5.4 Dalexs har rätt att justera aktiviteten och den planerade rutten pga yttre faktorer eller för att anpassa aktiviteten efter deltagare eller gruppen.  

5.5 Deltagare som avbryter en aktivitet måste meddela Dalexs detta innan personen lämnar aktiviteten. Vid avbruten aktivitet ansvarar deltagaren själv för fortsatt resa. Deltagare som avbryter aktivitet återbetalas ej. 

5.6 Dalexs har rätt att avbryta deltagandet för anmäld deltagare under aktiviteten om anmäld deltagare inte följer Dalexs instruktioner, agerar med risk för annan person eller ej uppfyller kraven för aktiviteten. Vid avbrytande på Dalexs uppmaning sker ingen återbetalning och deltagaren svarar på egen hand för fortsatt resa. Innan avbrytande från fortsatt deltagande kommer Dalexs tydligt att markera med en varning och hjälpa till med anpassning.  

5.7 Dalexs meddelar senast 20 dagar innan start av aktivitet om aktiviteten ej kan genomföras i händelse av för få anmälda eller annan orsak. Vid avbokning sker återbetalning av erlagda avgifter utan dröjsmål.

Bilder, media och sociala medier 

7.1 Dalexs äger rätten till bild och film från aktiviteter och kan komma att använda dessa i marknadsföring och sociala medier. 

7.2 Deltagaren ansvarar för att meddela Dalexs innan aktivitet påbörjas om Deltagaren inte önskar synas eller kunna identifieras på bild, film eller ljudupptagning.

7.3 Deltagaren tillåter att Dalexs skickar Nyhetsbrev till anmäld emailadress. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.